Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Financiële Planning

zwanger

 

Afspraak maken

Persoonlijke financiële planning is een begrip dat de laatste jaren steeds bekender wordt. In het kort komt het erop neer dat iemand zijn huidige en toekomstige financiën zo regelt, dat er geen financiële problemen ontstaan na bepaalde (onverwachte) gebeurtenissen (ontslag, ziekte, overlijden partner, pensionering). Een ander onderdeel van persoonlijke financiële planning is vermogensbeheer: hoe kan iemand zijn vermogen zo beheren dat de opbrengst maximaal toeneemt bij een aanvaardbaar risico.

Hoe stellen wij uw financiële planning samen? Het maken van het plan gaat in een aantal stappen.

Stap 1

Hoe staat de cliënt er voor: de huidige situatie? Eerst wordt uw huidige situatie in beeld gebracht. De huidige samenstelling van het huishouden, uw inkomsten en uitgaven geven inzicht in uw mogelijkheden: waaraan geeft u momenteel uw geld uit, welke wensen hebt u nog, zijn er mogelijkheden om extra te sparen voor toekomstige kostbare wensen en dergelijke.

Stap 2

Wat wilt u: de doelen, wensen en risico's? Uw persoonlijke financiële planning moet een doel hebben. De doelen zijn in tweeën op te delen. In de eerste plaats kan het zijn dat u speciale wensen hebt die u later wilt vervullen: eerder stoppen met werken, een wereldreis maken, een tweede woning, uw vermogen zo voordelig mogelijk aan uw kinderen schenken etcetera. Het zijn wensen waarvoor u waarschijnlijk lange tijd zult moeten sparen. Of de wensen vervult kunnen worden is afhankelijk van een goed vermogensbeheer. Hoe vroeger u begint, hoe gemakkelijker het zal zijn om het doel te verwezenlijken: u heeft meer tijd om het vermogen bijeen te sparen.
Naast deze wensen loopt u in de toekomst ook risico's ten aanzien van uw inkomen. U of uw partner kan plotseling komen te overlijden, werkeloos of arbeidsongeschikt raken. Deze gebeurtenissen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor u of uw gezinsleden. De wetgeving zorgt in ieder geval voor een basisverzekering, maar het is de vraag of dat voor u voldoende is. Daarom is het van belang dit soort risico's onder ogen te zien en zo nodig maatregelen te treffen.

Stap 3

Wat heeft u al opgebouwd: inventarisatie van de aanspraken? De in stap 2 geformuleerde doelen hebben financiële gevolgen. Voor kostbare wensen zult u moeten sparen. Het is dan belangrijk te weten waar u staat en of uw doelen nog haalbaar zijn. Voor een aantal risico's bestaan (wettelijk voorgeschreven) verzekeringen. U zult de inhoud daarvan moeten kennen en inventariseren hoe hoog uw aanspraken zijn. Hiermee kunt u straks een juiste keuze maken voor uw planning. U dient ook een overzicht hebben van andere financiële producten die u reeds hebt. Hebt u een eigen huis met een hypotheek, dan is het belangrijk te weten welke clausules die hypotheek bevat. Kunt u bijvoorbeeld weer geld opnemen, of is een deel van de hypotheek aflossingsvrij te maken? Hebt u een levensverzekering, kunt u dan tijdelijk stoppen met premiebetaling, of is de polis beleenbaar? Allemaal zaken die van belang zijn om te inventariseren zodat u ze later eventueel kunt gebruiken.

Stap 4

De beoordeling: De gestelde doelen uit stap 2 en de inventarisatie van de reeds opgebouwde aanspraken moeten nu tegen elkaar worden afgezet: in hoeverre worden de doelen bereikt en de risico's vermeden.

Stap 5

Advies: Als u in de vorige fase heeft geconstateerd dat bepaalde doelen niet kunnen worden bereikt, of dat niet alle potentiële risico's goed zijn afgedekt, dan zoeken wij naar een oplossing. Een laatste stap in uw planning is het afwegen van de kosten van uw verschillende doelstellingen en uw oorspronkelijke prioriteiten. Misschien vindt u achteraf de kosten van het eerder ophouden met werken wel te hoog en heeft u toch liever een tweede woning.
Tot slot de afweging: wat gaat u doen? Van alle doelen die u zich heeft gesteld, heeft u nu een beeld van de kosten. De kosten die u nu moet maken moeten wel voor u op te brengen zijn. Ook de fiscale effecten, nu en in de toekomst, dient u daarbij af te wegen. Als u zich nu veel moet ontzeggen om straks een riant leven te kunnen leiden, dan zou u zich nog eens kunnen afvragen of u dat wel wilt. Misschien bent u niet in staat om alle wensen te vervullen. In dat geval zult u keuzes moeten maken: wel een goede nabestaandenvoorziening en een wat lager pensioen, of een jaar langer doorwerken om toch uw woning te kunnen kopen. Het zijn afwegingen die u zelf dient te maken.
De keuze die u nu maakt is een keuze op basis van de omstandigheden en informatie op dit moment. Bij het maken van uw planning dient u niet uit te gaan van al te rooskleurige toekomstbeelden, dan kunt u zichzelf rijk rekenen. Het is belangrijk dat u straks regelmatig uw doelstellingen naloopt en bekijkt of u op de goede weg bent. Wij ondersteunen u met het onderhoud van uw financiële planning. Indien u een service abonnement afsluit, houden wij uw financiële planning bij en ontvangt u periodiek een vernieuwde rapportage.